Formularz zgłoszenia elektronicznego. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem studiów podyplomowych.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Wypełnić w przypadku gdy dane adresowe dla faktury VAT są inne niż podane powyżej:
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Uzupełnij pole
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
W przypadku gdy całość lub część opłaty pokrywa Pracodawca konieczne jest przesłanie oświadczenia Pracodawcy, stanowiącego załącznik do podania: zobowiązanie.pdf
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
ukończone studia wyższe
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Nieprawidłowa wartość.
Przypominamy, że wysyłasz niniejszym podanie o zakwalifikowanie na podyplomowe studia z zakresu projektowania konstrukcji i technologii wytwarzania w oparciu o systemy CAD/CAM oraz programowania obrabiarek CNC.

Jednocześnie informujemy, że odpłatność za uczestnictwo w studiach winna być wniesiona po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu - przelewem na wskazane konto PW.

Po wykonaniu zgłoszenia elektronicznego należy wydrukować "Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe" (punkt 3 procedury), wypełnić i podpisać. Należy go dostarczyć wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w sekretariacie ZAOiOS ITW PW: 02-524 Warszawa, ul.Narbutta 86, I piętro, pokój 107. Na kopercie należy umieścić dopisek Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC.
Wysłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszanego przez ITM PW w zakresie niezbędnym do organizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych.
Invalid Input